آرم شرکت به بان شیمی

ایمنی زیستی در فارم های آبزی پروری


ایمنی زیستی در حوزه آبزیان شامل شیوه هایی است که خطر ابتلا به بیماری عفونی را در حیوانات آبزی کاهش می دهد