آرم شرکت به بان شیمی

ایمنی زیستی در فارم های دام بزرگ


ایمنی زیستی در فارم های دام بزرگ مجموعه ای از اقدامات طراحی شده برای محافظت از فارم ها در برابر گسترش آفات و بیماری ها است.