ایمنی زیستی در فارم های دام بزرگ


ایمنی زیستی در فارم های دام بزرگ مجموعه ای از اقدامات طراحی شده برای محافظت از فارم ها در برابر گسترش آفات و بیماری ها است.