آرم شرکت به بان شیمی

ایمنی زیستی در پرورش طیور


اقدامات ایمنی زیستی در مزارع مرغداری به منظور کاهش خطر ابتلا به عوامل بیماریزا در طیور انجام می شود.