پرفیش یک ضدعفونی کننده High Level برپایه پراستیک اسید است که برای کاربرد در صنعت آبزی پروری فرموله و تولید شده است. این محصول بر روی کلیه اجرام میکروبی، بیوفیلم ها و رسوبات موثر می باشد و مقاومت میکروبی ایجاد نمی کند. پرفیش در دمای ۴ الی ۶۰ درجه سانتی گراد اثرگذار بوده و باقیمانده آن […]