سیتروسیدین ضدعفونی کننده اسیدی بر پایه اسید سیتریک می باشد که به منظور ضدعفونی حرارتی شیمیایی انواع ماشین های همودیالیز تولید شده است. اثرات سینرژیک اجزاء تشکیل دهنده این محلول، سیتروسیدین را به محصولی قدرتمند در این زمینه تبدیل نموده است که بخوبی قادر به حل کردن و شستشوی لخته های خون بوده و قدرت […]