آرم شرکت به بان شیمیدستورالعمل استفاده از تست کیت پراستیک اسید

آگاهی از میزان ماده موثره فعال باقیمانده در محلول های گندزدایی سطح بالا یک عامل مهم برای کنترل کیفی انجام گندزدایی موثر و قابل قبول می باشد. بسیاری از محلول های گندزدای سطح بالا بر پایه پراستیک اسید هستند. روش مرسوم و در دسترس برای کنترل غلظت ماده موثره، استفاده از نوارهای دارای معرف رنگ […]

دستورالعمل استفاده از تست کیت گلوتارآلدهید

آگاهی از میزان ماده موثره فعال باقیمانده در محلول های گندزدایی سطح بالا یک عامل مهم برای کنترل کیفی انجام گندزدایی موثر و قابل قبول می باشد. بسیاری از محلول های گندزدای سطح بالا بر پایه گلوتارآلدهید هستند. روش مرسوم و در دسترس برای کنترل غلظت ماده موثره، استفاده از نوارهای دارای معرف رنگ (تست […]