آرم شرکت به بان شیمی

نحوه گندزدایی و استفاده مجدد از ابزار لارنگوسکوپ

دستورالعمل گندزدایی ابزارهای نیمه بحرانی توسط محلول گندزدایی سطح بالای اسپورسیدین

کاربرد محصولات ضدعفونی کننده حاوی کلرهگزیدین دارای مزیت‌های نسبی زیادی در پیشگیری از عفونت در بخش‌های بستری، بخش‌های عادی و اتاق عمل است که در این فایل به نحوه گندزدایی و استفاده مجدد از ابزار لارنگوسکوپ (تیغه و دسته) اشاره شده است.


 

دانلود فایل دستورالعمل گندزدایی و استفاده مجدد از ابزار لارنگوسکوپ