دستورالعمل ضدعفونی کردن اتوسکوپ‌های ویدئویی شرکت CHAMMED

دستورالعمل گندزدایی ابزارهای نیمه بحرانی توسط محلول گندزدایی سطح بالای اسپورسیدین

کاربرد محصولات ضدعفونی کننده حاوی کلرهگزیدین دارای مزیت‌های نسبی زیادی در پیشگیری از عفونت در بخش‌های بستری، بخش‌های عادی و اتاق عمل است که در این فایل به دستورالعمل ضدعفونی کردن اتوسکوپ‌های ویدئویی شرکت CHAMMED اشاره شده است.


 

دانلود دستورالعمل ضدعفونی کردن اتوسکوپ‌های ویدئویی شرکت CHAMMED