پرسیدین ST (نشاسته)

ضدعفونی کننده قوی (برپایه پراستیک اسید)

معرفی محصول

پرسیدین ST به عنوان گندزدایی تخصصی در صنایع تولید نشاسته و فرآورده‌های جانبی آن از جمله دکسترین و قندهای مایع (گلوکز و فروکتوز) کاربرد دارد. این ماده در صنایع غذایی به عنوان بهترین ضدعفونی کننده گرید غذایی در کاهش آلودگی نشاسته و آلودگی‌های ثانویه در حین تولید معرفی شده است. این محلول پس از استفاده کاملاً تجزیه شده و فاقد باقی مانده در نشاسته و فرآورده‌های حاصل از نشاسته می‌باشد.

  •  پراستیک اسید
  • هیدروژن پراکساید
  • اسید استیک گلاسیال
  • pH ≥1
  •  دانسیته gr/cc ل1/1
  • شکل ظاهری: بی رنگ – شفاف

پرسیدیـن ST به صورت مایـع بـوده و در ظـرف پلی‌اتیلنـی10 کیلوگرمی در دسترس می‌باشد.