ضدعفونی کننده های همودیالیز
ضدعفونی کننده پرسیدین ۳٪

پرسیدین 3%

ضدعفونی کننده ابزار

ضدعفونی کننده سیتروسیدین 50

سیتروسیدن 50

ضدعفونی کننده ابزار

ضدعفونی کننده سیتروسیدین 20

سیتروسیدین 20

ضدعفونی کننده ابزار