پنج لحظه مهم برای بهداشت دست مادر و نوزاد (5Moments Posters)

پوسترهای مربوط به پنج لحظه مهم بهداشت دست مادر و نوزاد را از بخش زیر می توانید دانلود نمائید.


پوستر کلی 1

پوستر کلی 2

پوستر کلی 3

لحظه اول

لحظه دوم

لحظه سوم

لحظه چهارم

لحظه پنجم