پنج لحظه مهم برای بهداشت دست در معاینه کودکان (5Moments Posters)

پوسترهای مربوط به پنج لحظه مهم برای بهداشت دست در معاینه کودکان را از بخش زیر می توانید دانلود نمائید.


پوستر کلی 1

پوستر کلی 2

پوستر کلی 3

لحظه اول

لحظه دوم

لحظه سوم

لحظه چهارم

لحظه پنجم