پوستر کاور 5 لحظه بهداشت دست در کمپین واکسیناسیون

پوسترهای مربوط به پنج لحظه مهم برای بهداشت دست در کمپین واکسیناسیون را از بخش زیر می توانید دانلود نمائید.


پوستر کلی 1

پوستر کلی 2

پوستر کلی 3

لحظه اول

لحظه دوم

لحظه سوم

لحظه چهارم