آرم شرکت به بان شیمیپوستر احتیاطات استاندارد

احتیاطات استاندارد مجموعه از اقدامات عمومی است که توسط همه افراد شاغل در بیمارستان در هر نقطه ای از بیمارستان باید رعایت شوند تا زنجیره انتقال عفونت شکسته شود.   دانلود فایل پوستر احتیاطات استاندارد

پوستر روش استاندارد پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی

پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی به نحوی که وسایل آلوده سبب آلوده کردن محیط و سطوح اضافی نشود، از جمله موارد مهم در استفاده از این وسایل است که در این پوستر توضیح داده شده است.     دانلود فایل پوستر روش استاندارد پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی 

پوستر پیشگیری از بیماری های منتقله از طریق هوا

به جز قطرات تنفسی، قطرات کوچکی نیز در عطسه، سرفه یا صحبت کردن وجود دارند که می توانند برای مدتی در هوای اتاق معلق بمانند و جابجا شوند و در صورتی که حاوی پاتوژن ها باشند، سبب انتقال بیماری ها شوند. جهت پیشگیری از انتقال بیماری ها توسط این قطرات می توان از اقدامات پیشگیرانه […]

پوستر پیشگیری از بیماری های قطرات تنفسی

قطرات تنفسی ناشی از عطسه، سرفه و صحبت کردن در تماس نزدیک با بیمار می توانند سبب انتقال عفونت های تنفسی بین بیماران و کادر درمان شوند. پیشگیری از مواجهه با قطرات تنفسی با گام هایی ساده امکان پذیر است.     دانلود فایل پوستر پیشگیری از بیماری های قطرات تنفسی

پوستر احتیاطات تماسی

بسیاری از عفونت ها در اثر تماس فیزیکی بین بیمار و ارائه دهندگان خدمات منتقل می شود و سپس توسط دست افراد سبب بیماری های تنفسی، گوارشی، عفونت زخم و یا ملتحمه می شوند. اقدامات لازم برای جلوگیری از انتقال این عفونت ها در این پوستر ذکر شده است.   دانلود فایل پوستر احتیاطات تماسی