شوینده های آنزیمی و محصولات CSSD
انزومدیک 17

انزومدیک 17

ضدعفونی کننده ابزار

هایساید EZ-30

ضدعفونی کننده ابزار

مدیکلین 116

ضدعفونی کننده ابزار

مدیکلین 1616

ضدعفونی کننده ابزار

هایساید TF

هایساید TF

ضدعفونی کننده ابزار