هایساید TF

اسپری ویژه مرطوب سازی ابزارهای آلوده جراحی

قابلیت حفظ رطوبت بقایای آلی روی ابزار جراحی به منظور شستشوی راحت و مناسب ابزارها با فاصله زمانی

عدم وجود ترکیبات خطرناک روی ابزار

شستشوی راحت محلول از روی ابزار همراه با بقایای آلی

عدم ایجاد خورندگی و آسیب به ابزارها