گندزداهای سطح بالا

اسپورسیدین

ضدعفونی کننده ابزار

سپتواستریل

ضدعفونی کننده ابزار

محلول گندزدای سطح بالای OPA

OPA

ضدعفونی کننده ابزار

پرسیدین RU

پرسیدین RU

ضدعفونی کننده ابزار

محلول گندزدای سپتواستریل-A

سپتواستریل A

ضدعفونی کننده ابزار