آرم شرکت به بان شیمی

گندزداهای سطح بالا

اسپورسیدین

ضدعفونی کننده ابزار

سپتواستریل

ضدعفونی کننده ابزار

محلول گندزدای سطح بالای OPA

OPA

ضدعفونی کننده ابزار

پرسیدین RU

پرسیدین RU

ضدعفونی کننده ابزار

محلول گندزدای سپتواستریل-A

سپتواستریل A

ضدعفونی کننده ابزار