گندزداهای آزمایشگاهی
محلول گندزدای نئو باکتوژن

نئو باکتوژن

اسپری پاک کننده RNA و DNA

محلول گندزدای هایساید MW

هایساید MW

محلول براق کننده ابزار استیل

محلول گندزدای هایساید GW

هایساید GW

محلول شوینده غلیظ شیشه آلات

محلول گندزدای هایساید CF

هایساید CF

فوم پاک کننده سطوح آزمایشگاهی