آرم شرکت به بان شیمی

گندزداهای آزمایشگاهی
محلول گندزدای نئو باکتوژن

نئو باکتوژن

ضدعفونی کننده آزمایشگاهی

محلول گندزدای هایساید MW

هایساید MW

ضدعفونی کننده آزمایشگاهی

محلول گندزدای هایساید GW

هایساید GW

ضدعفونی کننده آزمایشگاهی

محلول گندزدای هایساید CF

هایساید CF

ضدعفونی کننده آزمایشگاهی