آرم شرکت به بان شیمی

ضدعفونی کننده زخم،بند ناف و تزریق