آشنایی با واحدهای بیان غلظت محلول‌های گندزدا و نحوه رقیق‌سازی

راهنمای رقیق سازی برای انواع محصولاتی که به شکل کنسانتره در بیمارستان‌ها مصرف می‌شوند.


 

دانلود فایل آشنایی با واحدهای بیان غلظت محلول‌های گندزدا و نحوه رقیق‌سازی