آرم شرکت به بان شیمی

پوستر دستورالعمل استفاده از تست کیت پراستیک اسید
دستورالعمل استفاده از تست کیت پراستیک اسید

آگاهی از میزان ماده موثره فعال باقیمانده در محلول های گندزدایی سطح بالا یک عامل مهم برای کنترل کیفی انجام گندزدایی موثر و قابل قبول می باشد. بسیاری از محلول های گندزدای سطح بالا بر پایه پراستیک اسید هستند. روش مرسوم و در دسترس برای کنترل غلظت ماده موثره، استفاده از نوارهای دارای معرف رنگ (تست کیت) است که یک نوار کاغذی آغشته به معرف است که در صورت وجود ماده موثره با آن واکنش داده و رنگی می شود و شدت رنگ متناسب با غلظت ماده موثره در محلول است. در این پوستر نحوه استفاده و قرائت تست کیت برای کنترل غلظت پراستیک اسید فعال نشان داده شده است.


 

دانلود پوستر دستورالعمل استفاده از تست کیت پراستیک اسید

 

همچنین برای مشاهده صفحه محصول پرسیدین RU و آشنایی با مشخصات و ترکیبات آن می‌توانید اینجا را کلیک نمائید.