پرفیش یک ضدعفونی کننده High Level برپایه پراستیک اسید است که برای کاربرد در صنعت آبزی پروری فرموله و تولید شده است. این محصول بر روی کلیه اجرام میکروبی، بیوفیلم ها و رسوبات موثر می باشد و مقاومت میکروبی ایجاد نمی کند. پرفیش در دمای ۴ الی ۶۰ درجه سانتی گراد اثرگذار بوده و باقیمانده آن تا ۵۰۰ پی پی ام خوراکی می باشد.

 

 

پراستیک اسید

  • پراستیک اسید با توجه به طیف وسیع شیمیایی خود توانایی از بین بردن کلیه اشکال میکروبی را دارد. دانشمندان پراستیک اسید را انجام بیش از ۴۰ نوع واکنش شیمیایی توسط ترکیب در میکروارگانیسم ها می دانند.
  • پراستیک اسید باندهای سولفور و سولفیدریل در مولکول پروتئین ها و آنزیم ها را پاره کرده و ترکیبات مهمی در سلول عملکرد خود را از دست می دهند. پراستیک اسید با مولکول های حاوی باندهای دوگانه واکنش داده و می تواند فعالیت اسمزی لیپوپروتئین غشاء سیتوپلاسمی را از طریق پاره کردن و ایجاد تغییر ساختاری در ساختمان دیواره سلولی از بین ببرد.
  • پراستیک اسید می تواند آنزیم های ضروری سلول را اکسید کرده و راه های حیاتی بیوشیمیایی سلول و انتقال فعال از طریق غشاء ها را مختل کند. آنزیم کاتالاز که برخی میکروارگانیسم ها با کمک آن هیدروژن پراکساید را غیرفعال می کنند، بر روی پراستیک اسید تاثیری ندارد و فعالیت آنزیم بتا-د-گالاکتوزید را کاهش می دهد. میکروارگانیسم های بی هوازی نیز به خاطر عدم فعالیت کاتالاز و سوپراکسید دسموتاز، نسبت به پراستیک اسید حساس هستند.
  • پراستیک اسید یک دناتور کننده پروتئین بوده و به ساختار اسید نوکلئیک سلول نیز اثرگذار است. دانشمندان ثابت کرده اند رادیکال های آلی که از پراستیک اسید مشتق می شوند، خاصیت اسپورکشی دارند و می توانند در مقابل اسپورها که طبیعتا حالت به شدت اکسید شده دارند به شکل یک ماده احیا کننده عمل کنند.
محل مصرف روش تهی محلول رقیق روش استفاده
ضدعفونی داخل تانک ها و لوله های انتقال آب ۲۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب در زمان عدم حضور آبزی به روش اسپری کردن یا پاشش
ضدعفونی حوضچه ها و دیگر سطوح نگهداری آبزیان ۲۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب در زمان های عدم حضور آبزی به روش اسپری کردن یا پاشش
ضدعفونی آب و پیشگیری از بیماری های پوستی و انگلی آبزیان ۲۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰ هزار لیتر آب در زمان حضور آبزی به روش افزودن متوالی
ضدعفونی آب و درمان بیماری های پوستی و انگلی آبزیان ۳۰۰-۲۰۰ سی سی در ۱۰ هزار لیتر آب ۵ تا ۸ روز به روش حمام مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه به روش افزودن متوالی (به تراکم ماهی توجه گردد.)

250 & 500 ml containers