آرم شرکت به بان شیمی

پنج لحظه مهم برای بهداشت دست تخت بیمارستان (5Moments Posters)
پوستر کاور 5 لحظه بهداشت دست تخت بیمارستان

پوسترهای مربوط به پنج لحظه مهم برای بهداشت دست تخت بیمارستان را از بخش زیر می توانید دانلود نمائید.


پوستر کلی 1

پوستر کلی 2

پوستر کلی 3

لحظه اول

لحظه دوم

لحظه سوم

لحظه چهارم

لحظه پنجم