پنج لحظه بهداشت دست در کاتترگذاری ورید اصلی (CVC 5 Moments)

حفظ بهداشت دست در هنگام کارگذاری، برداشتن و مراقبت از انواع کاتتر از جمله اقدامات مهم در کنترل و پیشگیری از عفونت های مرتبط با کاتتر است که در این پوستر به پنج لحظه مهم برای بهداشت دست در هنگام کاتترگذاری ورید اصلی اشاره شده است.


 

دانلود فایل پوستر پنج لحظه بهداشت دست در کاتترگذاری ورید اصلی (CVC 5 Moments)