آرم شرکت به بان شیمی

پنج لحظه بهداشت دست در کاتترگذاری ورید فرعی (Piccline 5 Moments)
پنج لحظه بهداشت دست در کاتترگذاری ورید فرعی (Piccline 5 Moments)

بهداشت دست امری حیاتی برای ایمنی بیمار در طول کاتترگذاری ورید فرعی است. بیمارانی که این کاتتر برای آن‌ها کار گذاشته شده در معرض ابتلا به عفونت هستند. با رعایت بهداشت دست به طور موثر خطر انتقال عفونت‌های مرتبط با مراقبت به بیماران آسیب‌پذیر کاهش می‌یابد. دستان تمیز احتمال انتقال پاتوژن‌ها به بدن بیمار از طریق کاتتر را کاهش می‌دهد و مشکلات مرتبط با عفونت‌های ناشی از کاتتر را به حداقل می‌رساند.

بنابراین حفظ بهداشت دست در هنگام کارگذاری، برداشتن و مراقبت از انواع کاتتر از جمله اقدامات مهم در کنترل و پیشگیری از عفونت های مرتبط با کاتتر است که در این پوستر به پنج لحظه مهم بهداشت دست در هنگام کاتترگذاری ورید فرعی اشاره شده است.


 

دانلود فایل پوستر پنج لحظه بهداشت دست در کاتترگذاری ورید فرعی (Piccline 5 Moments)