آرم شرکت به بان شیمی

پنج لحظه بهداشت دست در کاتترگذاری ادراری (Urinary 5 Moments)
پنج لحظه بهداشت دست در کاتترگذاری ادراری (Urinary 5 Moments)

حفظ بهداشت دست در هنگام کارگذاری، برداشتن و مراقبت از انواع کاتتر از جمله اقدامات مهم در کنترل و پیشگیری از عفونت های مرتبط با کاتتر است که در این پوستر به پنج لحظه مهم برای بهداشت دست در هنگام کاتترگذاری ادراری اشاره شده است.


 

دانلود فایل پوستر پنج لحظه بهداشت دست در کاتترگذاری ادراری (Urinary catheterization 5 moments)