آرم شرکت به بان شیمی

ضدعفونی کننده های پوست و جراحی
بادی واش

بادی واش

ضدعفونی کننده بدن

بادی پرپ

ضدعفونی کننده پوست

سپتی پرپ

ضدعفونی کننده پوست

سپتی پرپ پلاس

سپتی پرپ پلاس

ضدعفونی کننده پوست

هگزاسپت

ضدعفونی کننده زخم